Nguyễn Du (Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim)
Nguyễn Du (Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim)